Zadzwoń: 884-630-800

Regulamin serwisu tłumaczeń przysięgłych ProsperusPolska.pl

§ 1 Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin serwisu tłumaczeń przysięgłych Prosperus Polska, zwany dalej Regulaminem, określa prawa, obowiązki i zasady korzystania z serwisu przez Usługobiorcę, a także prawa i obowiązki właściciela serwisu, tj. spółki Prosperus Polska Sp. z o.o., zwanej dalej Usługodawcą.

§ 2 Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konto – indywidualne konto Usługobiorcy w systemie elektronicznym,
prowadzone i zarządzane przez Usługodawcę,

Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła,

Serwis – serwis tłumaczeń przysięgłych Prosperus Polska; program stworzony przez
Prosperus Polska Sp. z o.o, umożliwiający złożenie zamówienia za pośrednictwem sieci Internet
na wykonanie tłumaczenia dokumentów; serwis dostępny jest pod adresem internetowym www.ProsperusPolska.pl,

Usługodawca – Prosperus Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wagonowej 5-7, 53-609 we Wrocławiu, NIP 8943047172, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466213, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631),

Usługa – usługa uwierzytelnionych i nieuwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów z języków obcych
i na języki obce, wykonywana przez profesjonalnych tłumaczy legitymujących się uprawnieniami do wykonywania tłumaczeń obejmująca także dostarczenie przetłumaczonych dokumentów Usługobiorcy,

Usługobiorca – podmiot korzystający z serwisu; Usługobiorcą może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być Usługobiorcą, jeśli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z serwisu.

Usługobiorca VIP – Usługobiorca, który dokonał rejestracji w serwisie,

Wycena – informacja otrzymywana od Usługodawcy po wysłaniu przez Usługobiorcę zamówienia. Na wycenę składa się informacja dot. wysokości wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy za wykonanie Usługi, informacja zawierająca dane do dokonania płatności oraz orientacyjny czas realizacji Usługi.
W przypadku Usługobiorców będących konsumentami Wycena zawiera dodatkowo informację, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, aby Usługa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie konsumenta w tym zakresie oraz informację, że konsument traci prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Wycena dla Usługobiorcy VIP zawiera obok ceny podstawowej także informację o udzieleniu Usługobiorcy VIP stałego 5% rabatu oraz informację nt. wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem rabatu

§ 3 Prawa autorskie

1. Serwis jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej www.ProsperusPolska.pl, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Usługodawcy bądź podmiotów trzecich.

3. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 4 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę komputera mającego dostęp do sieci Internet.

2. Do korzystania z serwisu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Usługobiorcy pełne korzystanie z serwisu.

§ 5 Dostęp i korzystanie z serwisu

1. Dostęp do serwisu nie wymaga ze strony Usługobiorcy uprzedniej rejestracji.

2. Usługobiorca może korzystać z serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

§ 6 Rejestracja Usługobiorcy

1. Usługobiorca może dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Usługobiorca rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

3. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem internetowym rejestracja.

4. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ustępie poprzednim, wypełnia się poprzez podanie przez Usługobiorcę jego nazwy, adresu e-mail, danych do faktury i adresu do wysyłki zrealizowanego tłumaczenia w ramach Usługi.

5. Podany w trakcie rejestracji przez Usługobiorcę adres e-mail i tradycyjny adres wykorzystywane będą wyłącznie do przesyłania przez Usługodawcę informacji związanych ze świadczoną przez Usługodawcę usługą tłumaczenia.

6. Usługobiorca w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z serwisem
lub pozostałymi usługami Usługodawcy.

7. Usługobiorca VIP zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych.

8. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Usługobiorcę VIP aktualizowane.

9. Celem zalogowania się niezbędne jest podanie przez Użytkownika prawidłowego loginu i hasła.

10. W sytuacji, w której Usługobiorca zapomni hasła, może on skorzystać z opcji Zapomniałem hasła dostępnej na stronie serwisu.

§ 7 Konto Usługobiorcy VIP

1. Usługobiorca VIP, który dokona rejestracji, będzie mógł korzystać
z usług dostępnych w ramach Konta.

2. W ramach Konta Usługobiorca VIP posiada podgląd historii zamówień realizowanych przez Usługodawcę VIP, podgląd historii płatności oraz możliwość dokonania aktualizacji danych Usługobiorcy VIP.

3. Usługobiorca VIP ma wgląd do swoich danych i uprawniony jest do ich edytowania
w każdej chwili.

4. Z jednego konta może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca VIP.

5. Założenie konta i korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.

§ 8 Uprawnienia i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca VIP winien przestrzegać następujących zasad w zakresie bezpieczeństwa danych:
a) chronić hasło do Konta przed dostępem osób trzecich,
b) wylogowywać się z Konta za pomocą przycisku „Wyloguj”.

2. Zabronione jest podejmowanie przez Usługobiorcę działań, które mogą powodować destabilizację działania serwisu bądź w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Usługobiorcom.

3. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika prób uzyskania dostępu do zasobów,
do których Usługobiorca nie posiada uprawnień.

4. Wyłączona jest możliwość posługiwania się przez Usługobiorcę Kontem innego Usługobiorcy.

5. Zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się przez Usługobiorcę do zasad wskazanych w ustępach poprzednich.

§ 9 Uprawnienia i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Usługobiorcy VIP na adres e-mail podany w trakcie rejestracji informacji związanych z działaniem serwisu.

2. W sytuacji uprzedniego wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie treści reklamowych
i promocyjnych związanych bezpośrednio z serwisem, Usługodawca uprawniony jest do przesyłania Usługobiorcy drogą elektroniczną tych treści.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego zablokowania lub usunięcia konta Usługobiorcy VIP, który w rażący sposób nie przestrzega niniejszego Regulaminu. Usługobiorca VIP, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte może ponownie zarejestrować się po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

4. Usługodawca obowiązany jest przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, jak również informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Złożenie zamówienia

1. Usługobiorca celem złożenia zamówienia na wykonanie Usługi wczytuje on-line na stronie serwisu pliki zawierające dokumenty, które mają zostać przetłumaczone, a następnie wypełnia formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego wysyła do Usługodawcy zamówienie.

2. Usługobiorca VIP składa zamówienie w sposób wskazany w ustępie pierwszym
po uprzednim zalogowaniu się.

3. Po wysłaniu zamówienia Usługobiorca niezwłocznie otrzyma od Usługodawcy mailowe potwierdzenie jego otrzymania. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym, zaś w przypadku Usługobiorcy VIP na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

4. Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia, Usługodawca wyśle Usługobiorcy na adres e-mail Wycenę dotyczącą otrzymanego zamówienia.

5. Usługobiorca będący konsumentem po otrzymaniu Wyceny wysyła Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail zgodę na warunki współpracy w zakresie realizacji Usługi. Usługobiorca będący konsumentem, który chce, aby świadczenie Usługi nastąpiło
przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy obowiązany jest w zgodzie, o której mowa w zdaniu poprzednim zaznaczyć wyraźne żądanie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, jak również wyraźnie potwierdzić, że akceptuje utratę prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu całości Usługi.

6. Realizacja Usługi na rzecz Usługobiorcy niebędącego konsumentem nastąpi po zapłacie przez Usługobiorcę ceny. Po odnotowaniu przez Usługodawcę wpływu ceny, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie, jak również wskaże ostateczny termin realizacji Usługi.

7. Realizacja Usługi na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem nastąpi po zapłacie przez Usługobiorcę ceny oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji, o której mowa w ust. 5.
Po odnotowaniu przez Usługodawcę wpływu ceny i otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, Usługodawca wskaże ostateczny termin realizacji Usługi.

8. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, Usługodawca wyśle Usługobiorcy plik
w formacie PDF zawierający potwierdzenie, o którym mowa w §9 ust. 4 Regulaminu.

§ 11 Wysyłka zamówienia

1. Po wykonaniu przez Usługodawcę Usługi, Usługodawca wyśle Usługobiorcy za pośrednictwem kuriera paczkę zawierającą przetłumaczone dokumenty.

2. Dostawa przetłumaczonych dokumentów obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wysyłka zostanie wykonana na adres podany w formularzu zamówienia.

4. Cena wysyłki wynosi 20 zł brutto.

5. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail o wysłaniu paczki.

§ 12 Płatności

1. Usługodawca wskazując cenę danej Usługi podaje zarówno cenę netto, jak również cenę brutto, zawierającą podatek VAT. Opłaty wyrażone są w złotych polskich

2. Usługobiorca może dokonać płatności za usługę w formie przelewu bankowego, płatności przekazem pocztowym lub za pośrednictwem serwisu PayU.

3. Obsługa płatności za pośrednictwem PayU należy do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 60-166) ul. Grunwaldzka 182, NIP: 7792308495, KRS 0000274399, REGON: 300523444, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 zł w całości opłacony, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU, Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową spółki PayU, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez PayU.

5. Za datę dokonania płatności za Usługę przyjmuje się uznanie rachunku Usługodawcy.

6. Usługobiorca zgadza się na wystawianie przez Usługodawcę faktur bez podpisu Usługobiorcy
i wysyłanie ich w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres – email Użytkownika.

7. Użytkownik VIP, który chce otrzymać zbiorczą fakturę za dany miesiąc powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać przekazana Usługodawcy w formie mailowej podczas składania zamówienia.

§ 13 Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Każdy Usługobiorca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ProsperusPolska.pl bądź w formie listownej na adres Usługodawcy.

2. Każdy Usługobiorca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. wykonanej przez Usługodawcę Usługi. Reklamacja może zostać złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@ProsperusPolska.pl bądź w formie listownej na adres Usługodawcy.

3. Zgłoszenie Usługobiorcy powinno zawierać dane adresowe Usługobiorcy, nazwę Usługobiorcy,
a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

4. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż
14 dni od daty jego otrzymania.

5. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne
i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp), termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.

6. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę.

7. Odpowiedź zostanie wysłana Usługobiorcy w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres wskazany w zgłoszeniu.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

§14 Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę będącego konsumentem

1. Usługobiorca będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu,
którego wzór dostępny jest na stronie internetowej KLIKNIJ.

3. Usługodawca przewiduje możliwość złożenia przez Usługobiorcę będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej KLIKNIJ

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący konsumentem, chyba że Usługobiorca będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca podając podczas rejestracji lub składania zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu korzystania z serwisu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych
w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Dane dotyczące Usługobiorcy zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

§ 16 Polityka prywatności

1. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu na urządzeniu Usługobiorcy zapisywane są pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z serwisu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.

3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.

4. Pliki „cookies” nie wpływają na sposób działania urządzenia Usługobiorcy, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Usługobiorcy.

5. Usługobiorca uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Usługodawcę plików „cookies”. W tym celu Usługobiorca winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu. W takim przypadku Usługobiorca pozbawiony będzie możliwości z pełnego korzystania z serwisu.

6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

7. Dane uzyskiwane automatycznie, jak np. numer IP komputera Usługobiorcy,
wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych, są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest serwis.

§ 17 Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej www.ProsperusPolska.pl oraz w przypadku Usługobiorców VIP także drogą elektroniczną.

2. Usługodawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.ProsperusPolska.pl informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie. Dodatkowo Usługodawca wyśle do Usługobiorców VIP stosowną informację na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie serwisu, zaś w przypadku Usługobiorców VIP także wysłania stosownej informacji do Usługobiorców VIP.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Usługobiorcom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ProsperusPolska.pl.

3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Usługodawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Usługodawca udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Usługobiorcy. W przypadku komunikacji elektronicznej Usługodawca będzie wysyłał Usługobiorcy informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu,
właściwe jest prawo polskie.

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Załączniki

Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną